Loading...

ระบบฐานข้อมูลระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ CEFR

ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ การสมัครใช้ระบบฐานข้อมูลระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ CEFR

ข้อบังคับของผู้สมัครใช้ระบบฐานข้อมูลระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ CEFR 1. นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้ใช้ E-mail ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เท่านั้น !!! (กรณีที่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้สมัครในระบบแล้ว ขอให้ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลโดยช้ E-mail ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เท่านั้น) 2. กรณีบุคลภายนอก สามารถใช้ E-mail ทั่วไปได้
Date :